จ.ฉะเชิงเทราประชุมผู้แทนคณะทำงานลดการใช้พลังงานในภาครัฐ

สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมผู้แทนคณะทำงานลดใช้พลังงานของหน่วยงาน โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปี 2562 ตามมติคณะรัฐมนตรีให้ทุกส่วนราชการและจังหวัดลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชือเพลิงลงร้อยละ 10    

         เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่  26  มิถุนายน  2562  นายวรพจน์  แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการาจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดการประชุมผู้แทนคณะทำงานลดใช้พลังงานของหน่วยงาน โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปี 2562  ร่วมด้วย นางสุชานันท์ ศุภราช พลังงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา  ผู้แทนหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและที่ทำการปกครองอำเภอ จำนวน 108 หน่วยงาน จำนวน 250 คน เข้าร่วมประชุม ที่ห้องเทพราช โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา

            นายวรพจน์  แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการาจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบแนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ โดยให้ทุกส่วนราชการและจังหวัดลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชือเพลิงลงร้อยละ 10  โดยเริ่มตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2555 เป็นต้นมา สำหรับในปีงบประมาณ 2562 นี้ สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดประชุมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานราชการในจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับทราบและเข้าใจมาตรการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ รวมทั้งการรายงานข้อมูลน้ำมันเชื้อเพลิงและไฟฟ้าสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ตามที่ ก.พ.ร.และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกำหนด โดยต้องรายงานข้อมูลดังกล่าว ผ่านระบบ E-Report เป็นประจำทุกเดือน  เพื่อเป็นการช่วยกันลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ตามนโยบายของรัฐบาล 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up