ค่ายบำบัดเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและกลุ่มเสี่ยง

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม  2562  นายกฤษฎา วงค์กำภู เลขานุการนายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการค่ายบำบัดเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและกลุ่มเสี่ยง ประจำปี 2562 พร้อมด้วย น.ส.ลดาวัลย์ โรจนพานิช ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ และคณะวิทยากร ร่วมพิธี โดยมีผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และกลุ่มเสี่ยง จำนวน 60 คน เข้ารับการอบรม ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรฯ) อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
               สำหรับโครงการดังกล่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 179,900 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถผ่านพ้นวิกฤต และกลับสู่ชุมชน สังคมได้ด้วยความมั่นใจ ไม่หวนกลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีก หรือมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์อีกต่อไป ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ใช้กระบวนการความรู้ทางวิชาการกลุ่มบำบัด ตลอดจนการนำแนวคิดเรื่องการสร้างคุณค่าของตนเองเข้ามามีบทบาทในการดำเนินกิจกรรม การให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ทั้งนี้มุ่งหวังเสริมสร้างความสงบสุขอย่างมั่นคง ยั่งยืนแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติสืบไป   


folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up