อำเภอบางปะกงยิ้ม..เคลื่อนที่ อบต.เขาดิน

ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน อ.บางปะกง  เมื่อช่วงเช้าวันที่ 10 กรกฎาคม นี้   นายธีระ พรชูตรง  นายอำเภอบางปะกง  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562  ร่วมด้วย นายมโน นิยม นายก อบต.เขาดิน  นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางปะกง  หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบางปะกง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก 
          สำหรับการออกหน่วยอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ในครั้งนี้  อำเภอบางปะกง ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการให้บริการประชาชน   เพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงบริการของภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น  เป็นการลดเงื่อนไขและภาระต่างๆให้กับประชาชนในการขอรับบริการจากภาครัฐ ณ ที่ตั้ง และยังทำให้หน่วยงานภาครัฐรับรู้รับทราบปัญหาความต้องการประชาชนในพื้นที่  สามารถตอบสนองความต้องการ แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที   โดยการให้บริการประชาชนในวันนี้ ได้มีกิจกรรมจากหน่วยงานราชการต่างๆ อาทิเช่น กิ่งกาชาเดอำเภอบางปะกง เปิดรับอวัยวะ ร่างกาย ดวงตา และออกเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง  ด้านสาธารณสุขอำเภอบางปะกง โรงพยาบาลบางปะกง  จัดตรวจคัดกรองโรค ,ความดันโลหิต ให้คำปรึกษาและตรวจร่างกายเบื้องต้น และบริการทันตกรรม  ด้านงานเกษตร ให้คำแนะนำการกำจัดวัชพืช การใช้ปุ๋ยเคมี การลดรายจ่ายในครัวเรือนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง แจกน้ำปุ๋ยชีวภาพ และแจกพันธุ์กล้าไม้ , การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าบางปะกง จัดบริการนวดกดจุดแผนไทย บริการด้านอาหารขนมจีน , บลูเทค ซิตี้  จัดหน่วยประชาสัมพันธ์โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมบลูเทค ซิตี้ และแจกพืชผักสวนครัว, บริการตัดผม ฟรี จากโครงการพี่ให้น้อง..เท่าที่มี  รวมถึงงานด้านปกครองดูแลความปลอดภัยของตำรวจ ด้านการให้บริการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ด้านการบริการน้ำประปา  ด้านปศุสัตว์  ด้านประมง และงานพัฒนาการอำเภอในการส่งเสริมอาชีพชุมชน สร้างผลิตภัณฑ์เพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน เป็นต้น    

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up