โครงการ “หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ” นักเรียนโรงเรียนวัดโสธรฯ

ที่โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร  เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 11 ก.ค. 2562  นายฐากูร ชวนะพงศ์ ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฝ่ายฆาราวาส   เปิดการอบรมโครงการ  “หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ”  ประจำปี งบประมาณ 2562   โดยมีพระครูโชติพัฒนากร เจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และเจ้าอาวาสวัดบางปรงธรรมโชติการาม  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนางสายกิญย์   สิชฌนุกฤษฎ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา นางรุจิรดา วรรณศิริ  ผู้อำนวยการวัดโสธรวรารามวรวิหาร คณะพระวิทยากร   ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  และนักเรียน จากโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร   เข้าร่วมพิธีเปิดและรับการอบรม
        ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า โครงการ  “หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ”  เป็นโครงการในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี   ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  มอบให้ทุกจังหวัดจัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม  แบ่งเป็น 2 ครั้ง  โดยครั้งที่1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2562  อบรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 541 คน  และครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่ 24 – 26  กรกฎาคม 2562  อบรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 307 คน  ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังหลักศีลธรรมทางพุทธศาสนาให้เป็นหลักในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของเด็กและเยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยมุ่งให้มีความรู้คู่คุณธรรม  หรือมีคุณธรรมนำความรู้ และเพื่อพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป  โดยมีคุณธรรมเป็นเครื่องนำทาง พร้อมทั้งส่งเสริมจิตสาธารณะ พัฒนาภาวะผู้นำและจิตสำนึกในการรับใช้เพื่อมนุษย์ตั้งแต่เยาว์วัยตลอดจนเพื่อฝึกประสบการณ์ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เรียนรู้หลักพุทธธรรมนำชีวิต ฝึกสมาธิ พัฒนาความคิด สติปัญญา สำหรับเป็นภูมิคุ้มกันให้ดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาทขาดสติ และฝึกปฏิบัติตนตามหลักวิถีพุทธคือวิถีไทยเพื่อสนับสนุนรูปแบบการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ “หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ” และสร้างเครือข่ายกระจายความดี

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up