กฟภ.ฉะเชิงเทราจัดประชุมสัมมนาลูกค้ารายใหญ่ ประจำปี 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมสัมมนาลูกค้ารายใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2562  เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านพลังงานไฟฟ้า และงานบริการ รวมทั้งเทคโนโลยีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในยุคดิจิทัล  

          ที่โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมสัมมนาลูกค้ารายใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2562   โดยมี นายพีระพล บูรณะโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี  เป็นประธานเปิดการประชุม  ร่วมด้วย นายทศพร  ธนะโสภณ  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา  เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ประกอบการภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก 

          นายทศพร  ธนะโสภณ  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา  เปิดเผยว่า จังหวัดฉะเชิงเทราถือเป็น 1 ใน 3 จังหวัดระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ที่ได้รับการคัดเลือกจาก คณะกรรมนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้นำร่องพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City ด้วยการจัดวางระบบผังเมืองและที่อยู่อาศัยทันสมัยระดับสากล และเพียบพร้อมด้วยระบบสาธารณูปโภคสมบูรณ์แบบ ภายใต้แนวทาง Thai Way of Life คือเมืองแห่งการอยู่อาศัยที่มีความทันสมัย สะดวก สบาย  ทั้งนี้ปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ่ายไฟให้กับกลุ่มลูกค้าประเภท บ้านอยู่อาศัย ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมผู้ใช้ไฟจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 255,142 ราย มีสถานไฟฟ้าจำนวน 51 แห่ง มีความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าจำนวน 2,600 เมกะวัตต์ โดยในไตรมาสที่ผ่านมา จังหวัดฉะเชิงเทรามีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดประมาณ 729.77 เมกะวัตต์ และคาดการณ์ในช่วงปี 2560-2564 จะมีอัตราการเติบโตของการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นต่อปีรอยละ 3.35  ในการนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฉะเชิงเทรา เห็นถึงประโยชน์ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ผู้ประกอบการ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงได้จัดงานประชุมสัมมนาลูกค้ารายใหญ่ ขึ้นในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านพลังงานไฟฟ้า และงานบริการ รวมทั้งเทคโนโลยีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในยุคดิจิทัล  ให้แก่ ผู้ระกอบการภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และเพื่อส่งเสริมบทบาทความเป็นผู้นำในการดำเนินงานทางด้านพลังงานไฟฟ้า และการให้บริการจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

      ทั้งนี้ภายในงานยังได้จัดนิทรรศการนวัตกรรม  PEA Solar Hero Application ที่นำ Digital Platform มาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่สนใจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และเทคโนโลยี PEA IHAMP ที่ใช้ตรวจจับและควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้ารองรับรูปแบบ Lot  สอดคล้องตามนโยบาย K E E N 14  ของผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการขับเคลื่อนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล (PEA Digital Utility) ด้วย.   

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up