ร.ร.ดัดดรุณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 12  กรกฎาคม 2562  โรงเรียนดัดดรุณี จัดขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา และพุ่มพรรษา ประจำปี 2562 โดยมี  คณะครู-อาจารย์ และนักเรียน ร่วมกันนำเทียนจำนำพรรษา และพุ่มพรรษา แห่วนรอบตลาดเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา ก่อนที่จะนำเทียนไปถวายยังวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ หรือ วัดเมือง   
              สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวทางโรงเรียนดัดดรุณี ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี   การถวายเทียนจำนำพรรษาในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษาให้คงอยู่คู่สังคมไทย   อีกทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคี   ระหว่างนักเรียน วัด  ชุมชน และสถานศึกษา  รวมถึงเพื่อเป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม  ให้แก่นักเรียนในโรงเรียน  
        โดยภายในขบวนแห่ได้จัดขบวนดุริยางค์ แห่เทียนจำนำพรรษา พุ่มพรรษา และถือป้ายกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 พร้อมทั้งมีกิจกรรมรำกลองยาว  กิจกรรมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา พร้อมให้ประชาชนสองฝั่งข้างทางร่วมทำบุญในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย  โดยได้รับความสนใจจากประชาชนรอบตลาดเมืองแปดริ้วเป็นอย่างดี
         สำหรับวันเข้าพรรษาในปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 17 กรกฏาคม 2562   ซึ่งวันเข้าพรรษา  เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่ง ที่พระสงฆ์เถรวาท จะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝน  ที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้   โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือ ที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่าจำพรรษา  พิธีเข้าพรรษานี้ถือเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์โดยตรง  ละเว้นไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม   การเข้าพรรษาตามปกติเริ่มนับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี  และสิ้นสุดลงในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือ วันออกพรรษา 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up