ยื่นจดทะเบียนองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อเวลา 10.30 น.  วันที่ 22 กรกฎาคม  2562  ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา สมาคมคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคภาคตะวันออก โดยน.ส.สุภาวดี  วิเวก นายกสมาคมคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคภาคตะวันออก พร้อมด้วยเครือข่ายศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดฉะเชิงเทรากว่า 40 องค์กรณ์  ได้นำเอกสารเข้ายื่นจดทะเบียนแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562  โดยในวันนี้ถือเป็นวันแรกในการประกาศใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว
               โดยน.ส.สุภาวดี  วิเวก นายกสมาคมคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคภาคตะวันออกกล่าวว่า
พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562  ถือว่าเป็นตัวแทนของผู้บริโภคที่จะทำหน้าที่ในการปกป้องและคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ถูกระเมิดสิทธิ์
               สำหรับพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562  ตามมาตรา ๔๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้สิทธิของผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครอง บุคคลย่อมมีสิทธิรวมกันจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภคเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค และองค์กรของผู้บริโภคดังกล่าวมีสิทธิรวมกัน  จัดตั้งเป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระเพื่อให้เกิดพลังในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค  โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐ ทั้งนี้หลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้ง อำนาจในการเป็นตัวแทนของผู้บริโภค และการสนับสนุน  ด้านการเงินจากรัฐ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up