ร.ร.อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 26 ก.ค.  2562   ที่สนามฟุตบอลเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ จัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณตน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562  โดยมี นายบุญเลิศ ค่อนสะอาด  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ เป็นประธานพิธี   โดยมีคณะครู กองลูกเสือ และยุวกาชาด  ของโรงเรียน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก   โดยในพิธี นายบุญเลิศ ค่อนสะอาด  ประธานพิธี  ได้ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ  เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ  ถวายราชสักการะ พร้อมกล่าวอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล  จากนั้นได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และประธานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล  รวมทั้งยังได้จัดการแสดงรำถวายพระพรของนักเรียน    จากนั้นหัวหน้างานกลุ่มลูกเสือโรงเรียนกล่าวรายงานกิจการลูกเสือในรอบปี  และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ นำลูกเสือกล่าวคำปฏิญาณตน  ก่อนเข้าสู่พิธีการสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณตน  โดยมีมีลูกเสือ ยุวกาชาด เข้าร่วมพิธีสวนสนาม จำนวน 760 คน
               ทั้งนี้โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ได้จัดพิธีวันวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมากิจกรรมชุมนุม กองลูกเสือโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ได้มีความเจริญก้าวหน้าตามลำดับ คือ ได้จัดให้มีการเรียนการสอนกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ ให้เป็นไปตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ สามัญประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว นับได้ว่าเป็นการส่งเสริมพี่น้องลูกเสือ ได้รู้จักการเสียสละ และการมีความสามัคคีตลอดจนมีความจงรักภักดีต่อ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นการสนองวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติอย่างแท้จริง  โดยปีนี้โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ได้จัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ รวมทั้งยังจัดให้มีการบำเพ็ญประโยชน์ของกองลูกเสือและยุวกาชาด ในโรงเรียน โดยมุ่งเน้นให้นำเอากระบวนการของลูกเสือไปประยุกต์ใช้  อีกทั้งยังจัดให้สถานศึกษาได้บูรณาการกิจกรรมค่านิยมหลักของคนไทยทั้ง 12 ประการ ในการเรียนการสอนลูกเสือด้วย 
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up