จังหวัดฉะเชิงเทราเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

ที่ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว จังหวัดฉะเชิงเทรา  เมื่อวันที่ 2.ส.ค. 2562  นายวรพจน์แวว สิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ร่วมด้วย ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม  ทั้งนี้สืบเนื่องจากมีรายงานการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างต่อเนื่องและยังไม่สามารถควบคุมได้ ต่อมาได้มีการระบาดไปยังสาธารณรัฐประชาชนมองโกเลีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เขตปกครองพิเศษฮ่องกงกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งมีอาณาเขตบางส่วนติดกับประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาเข้ามาภายในประเทศ
          โดยจังหวัดฉะเชิงเทราจากข้อมูลในปี 2561 มีผู้เพาะเลี้ยงสุกรในจังหวัดจำนวน 254,496 ตัว มากเป็นอันดับ 2 ในเขต 2 ภาคตะวันออก รองจากจังหวัดชลบุรี  ซึ่งหากมีการระบาดของโรคดังกล่าวจะมูลค่าความเสียหายกว่า 1,600บาท   เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคดังกล่าว จังหวัดฉะเชิงเทราจึงได้มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  และแจ้งให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรได้ร่วมมือ กับปฏิบัติตามมาตรการในการเฝ้าระวัง รวมทั้งให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร สังเกตอาการสุกรที่เลี้ยงหากพบสุกรป่วย ตายผิดปกติหรือเป็นไปตามนิยามโรคอหิวาต์แอฟริกาสุกรให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที  เพื่อเร่งตรวจสอบและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง เข้มงวดการเฝ้าระวังและทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง เช่น สถานที่เลี้ยงสุกรรายย่อย โรงฆ่าสัตว์ แหล่งรวมสุกร เป็นต้น นอกจากนี้ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระดับจังหวัด เตรียมความพร้อมรับมือโรค ขับเคลื่อนแผนเตรียมความพร้อมและแผนขับเคลื่อน แผนเผชิญเหตุ เมื่อเกิดโรคระบาดตลอดจนสร้างเครือข่าย และระบบการเฝ้าระวังและแจ้งโรคทุกระดับ ได้แก่ เกษตรกรรายย่อยฟาร์ม และฟาร์มบริษัท มีการขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสุกร ฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามโปรแกรมที่สัตวแพทย์กำหนด เป็นต้น   folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up