ชมรมทูบีนัมเบอร์วันDDNโรงเรียนดัดดรุณี จัดค่ายรอบรู้ “Save yourself ”

ที่หอประชุมน้ำเงิน-ชมพู โรงเรียนดัดดรุณี  ชมรม TO BE NUMBER ONE DDN โรงเรียนดัดดรุณี จัดโครงการค่ายรอบรู้ รอบคอบ สร้างกรอบป้องกันยาเสพติดและพฤติกรรมเสี่ยง ประจำปี 2562 “Save yourself ” รณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  โดยมี นายวุฆิภาภรณ์ จันทร์ทับ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีเปิด ร่วมด้วย นางปนัดดา มักสัมพันธ์  ผู้อำนวยโรงเรียนดัดดรุณี หน.ส่วนราชการ คณะครู สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE DDN โรงเรียนดัดดรุณี และนักเรียนระดับชั้น ม.4  เข้าร่วมค่ายอบรม จำนวน 510 คน 
             ทั้งนี้ชมรม TO BE NUMBER ONE DDN โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทราได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง  รวมทั้งปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆทางเพศ  จึงได้จัดค่ายรอบรู้ รอบคอบ สร้างกรอบป้องกันยาเสพติดและพฤติกรรมเสี่ยง  “Save yourself” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมีความรู้และมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด พัฒนาทักษะชีวิต ให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง  รวมทั้งการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมแก่วัยตนเอง รู้จักการป้องกันและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น และสร้างความเข้าใจและยอมรับผู้มีปัญหายาเสพติด โดยให้โอกาสกลับมาเป็นคนดีของสังคม  ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยมีคณะวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา มาอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up