กิจกรรมนิเทศศาสตร์ สาระ ภาพ ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ที่บริเวณลานชั้น 1 อาคาร 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดกิจกรรมนิเทศศาสตร์ สาระ ภาพ ครั้งที่ 3 โดยมีนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทุกชั้นปี รวมไปถึงศิษย์เก่าและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมในกิจกรรม สืบเนื่องจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถนําความรู้ แนวคิด ทฤษฎี เทคนิคและวิธีการที่ได้เรียนรู้ นำมาประยุกต์ใช้ได้จริง เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ให้สามารถนํามาประกอบวิชาชีพตามแนวทางความถนัดของแต่ละคน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างรากฐานที่ดีสําหรับการต่อยอดทางการศึกษาในระดับขั้นสูงขึ้นต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาพถ่ายเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร เป็นทักษะหนึ่งที่มีความโดดเด่นของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ดังที่ปรากฏผลงานของนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในรายการต่าง ๆ อยู่บ่อยครั้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้นักศึกษาได้พัฒนาทั้งในด้านความคิดสร้างสรรค์ ทักษะฝีมือด้านการถ่ายภาพและการตกแต่งภาพ เพื่อใช้ในงานด้านการสื่อสารให้มากยิ่งขึ้น และยังสามารถใช้บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ อาทิ การถ่ายภาพนิ่งเบื้องต้น การถ่ายภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์ การจัดนิทรรศการและ กิจกรรมพิเศษ เป็นต้น  ดังนั้น สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตใหม่และสร้างศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ในยุคดิจิทัล กิจกรรมนิเทศศาสตร์ สาระ ภาพ ครั้งที่ 3 ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดการพัฒนาแนวคิดใหม่และมีทักษะด้านการถ่ายภาพเพิ่มขึ้น รวมไปถึงเพื่อให้นักศึกษา ได้มีพื้นที่และโอกาสแสดงศักยภาพด้านการจัดแสดงและเผยแพร่ผลงานการถ่ายภาพต่อสาธารณชนในวงกว้างมากยิ่งขึ้น
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up