แถลงข่าวเชิญชวนร่วมงานสัตว์น้ำไทย 2019 Thai Aqua Expo 2019

เมื่อเวลา13.30 น. วันที่ 8 สิงหาคม 2562  ที่ห้องสตาร์ โรงแรมซันไรส์ ลากูนฯ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา นายอนันต์ สี่หิรัญวงศ์ ประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนางสาว พัชรินทร์ จินดาพรรณ นายกสมาคมกุ้งตะวันออกไทย และผู้ที่เกี่ยวข้องแถลงข่าวเชิญชวนร่วมงานสัตว์น้ำไทย 2019 Thai Aqua Expo 2019 ซึ่งสมาคมกุ้งตะวันออกไทย ร่วมกับชมรมฯ และสมาคมฯ ในภาคตะวันออก กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ และข้อมูลทางวิชาการ ให้กับเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจในประเทศไทย ยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทยไประดับโลก ส่งเสริมการผลิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการตลาดสัตว์น้ำโลกและเป็นการสร้างความสามัคคีในอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทยให้เป็นหนึ่งเดียว โดยงาน “สัตว์น้ำไทย 2019 (Thai Aqua Expo 2019)” แบ่งส่วนของงานออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ งานสัมมนาวิชาการ เพื่อให้ความรู้เกษตรกร เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้พบปะกับผู้ค้าปัจจัยการผลิตทั้งลูกพันธ์สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตอื่นๆ งานปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up