จิตอาสาพัฒนาพื้นที่ตำบลบางไผ่

ช่วงเช้าวันที่ 11 สิงหาคม ที่ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  นายณรงค์ศักดิ์  หริมเจริญ  กำนันตำบลบางไผ่  นำ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั้ง 10 หมู่ สารวัตรกำนัน  แพทย์ประจำตำบล และชาวบ้าน กว่า 100 คน ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ในตำบลตัดหญ้า สองข้างทางถนนสายต่างๆ  เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ในการใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะเส้นทางเข้าวัดสมานรัตนาราม (สายวัดจุกเฌอและเลียบคลองชลประทาน) ซึ่งมีผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก รวมทั้งถนนสายรองในพื้นที่หมู่ที่ 5 หมู่ที่6 และหมู่ที่ 7 ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  12 สิงหามหา 2562  และเพื่อดำเนินการพัฒนาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามด้านการสร้างความปลอดภัยและด้านการจัดกิจกรรมอาสาประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดี การน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและความร่วมมือร่วมใจกันทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up