ว.สารพัดช่างฉะเชิงเทราแนะแนวสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทราจัดโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน พร้อมแนะแนวสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา แก่นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 (ชนะสงสารวิทยา) ได้มีแนวทางเลือกในการศึกษาได้อย่างเหมาะสม

        ที่หอประชุมโรงงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3  (ชนะสงสารวิทยา)  อ.เมืองฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562  วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทราจัดโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพ และพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) และแนะแนวสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา ให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3  

         โดยนางยุพา  พุกสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา  เปิดเผยว่า การจัดโครงการในครั้งนี้  เป็นการพัฒนาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานที่มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม ตลอดจนนโยบายการสร้างความเชื่อมโยงการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และการจัดการอาชีวศึกษา ซึ่งวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทราตระหนักเป็นอย่างดีต่อนโยบายดังกล่าว  และดำเนินการในรูปแบบของการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบทวิศึกษา และ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นร่วมกับโรงเรียนประถม และ โรงเรียนมัธยมในสังกัด สพฐ.มาโดยตลอด  

         โดยภายในงานได้จัดกิจกรรม ประกอบด้วย   บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ ,บริการตัดผมชาย หญิง , สอนซ่อมเครื่องยนต์เล็กเบื้องต้น ,  สาธิตการติดตั้งเครื่องยนต์ผ่านมือถือสอนการต่อสายไฟฟ้าเบื้องต้น (ปลั๊กสามตา) , สอนทักษะงานเชื่อมเบื้องต้น , สอนการทำเกี๊ยวน้ำ , สอนการทำลอดช่องสิงค์โปร์  และแนะแนวสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับการจัดการอาชีวศึกษา ให้แก่นักเรียนได้มีแนวทางเลือกในการศึกษาได้อย่างเหมาะสม

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up