พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ปี2562

เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา  ที่อาคารราชนครินทร์ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ ได้จัดพิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา 2562  โดยมี ผ.ศ.ดร.ดวงพร ภู่ผกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะอาจารย์ และนักศึกษาทุกชั้นปี  เข้าร่วมในพิธี   ซึ่งหลังจากที่ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้ว ตัวแทนนักเรียนได้กล่าวนำสวดมนต์ นักศึกษาทั้งหมดท่องบทไหว้ครู พร้อมกับกล่าวคำปฏิญาณตน จากนั้นตัวแทนนักศึกษานำพานดอกไม้ธูปเทียนขึ้นไหว้ครูตามลำดับชั้น และมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา     โดยมีทุนจากทางมหาวิทยาลัยฯ  สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ การมอบเกียรติบัตรเพชรสารภีอีกด้วย
                 สำหรับกิจกรรมไหว้ครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงความรัก ความกตัญญู และระลึกถึงพระคุณของครูที่เป็นผู้อบรมสั่งสอน ซึ่งคนไทยยึดถือครูเป็นหลัก อีกทั้งยังเป็นการสืบทอดประเพณีไทย โดยเน้นความเป็นไทยในการฝากตัวเป็นศิษย์  สร้างจิตสำนึกแก่นักศึกษาในการเป็นผู้รู้หน้าที่ เป็นคนดี มีระเบียบวินัยที่ดี   นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูแด่ครูบาอาจารย์   ซึ่งเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้   โดยตลอดเวลาที่ผ่านมาครูได้ทุ่มเททั้งกายและใจอบรมสั่งสอนลูกศิษย์  ช่วยประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ในด้านต่างๆ  ด้วยความหวังว่าศิษย์จะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และเป็นคนดีของสังคม โดยมิได้หวังผลตอบแทนแต่ประการใด

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up