ร.ร.วัดดอนทองจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ที่โรงเรียนวัดดอนทอง อ.เมืองฉะเชิงเทรา  เมื่อช่วงเช้าวันที่  21 สิงหาคม 2562   นายพงศ์พันธุ์ สุขพงษ์ไทย  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนทอง  เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562  ร่วมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนทอง คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  โดยในพิธีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนทอง ได้ทำการทดลองวิทยาศาสตร์ทำ “ลาวาภูเขาไฟ” เปิดกิจกรรมฯ สร้างสีสันให้กับงาน  รวมทั้งยังได้จัดให้มีการแสดง “ Science Drama Contest ” ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติภาคตะวันออก ครั้งที่ 36  ประจำปี 2562 ด้วย    
           นายพงศ์พันธุ์ สุขพงษ์ไทย  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนทอง  เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2525 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ถวายพระเกียรติยศแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”  และกำหนดให้วันที่  18 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ด้วยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆ  โดยเฉพาะด้านดาราศาสตร์ ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง ที่บ้านหว้ากอ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2411 ได้อย่างแม่นยำจนเป็นที่ยอมรับในวงการดาราศาสตร์โลก โรงเรียนวัดดอนทองโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จึงได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และส่งเสริม สร้างความตระหนักให้นักเรียนมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทันต่อข้อมูลข่าวสารและ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  ซึ่งจัดกิจกรรมขึ้น 2 วัน คือวันที่ 21 -22 สิงหาคม 2562  โดยมีกิจกรรมการทดลองตามฐานการเรียนรู้ และนิทรรศการให้ความรู้ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up