กิจกรรมรับน้องใหม่สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มรร.

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562  ที่บริเวณโดมสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ถูกจัดให้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ  โดยมีนักศึกษารุ่นพี่ ปี 2  นำคณะนักศึกษาเข้าใหม่ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จำนวน 49 คน เข้าร่วมกิจกรรมรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562          
            สำหรับบรรยากาศภายในกิจกรรมรุ่นพี่ได้จัดกิจกรรมสันทนาการ เกมกาละเล่นต่างๆ เพื่อละลายพฤติกรรมและสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับรุ่นน้อง  รวมทั้งยังได้แบ่งกลุ่มรุ่นน้องออกเป็น 5 กลุ่ม เพื่อร่วมกิจกรรมที่จัดไว้ในแต่ละฐาน ซึ่งก็สร้างความสนุกสนานให้กับนักศึกษาน้องใหม่ได้เป็นอย่างดี  
            นางสาวณัฎฐ์ชญาภา  เปี่ยมสุขเจริญ ตัวแทนนักศึกษารุ่นพี่ ปี 2 กล่าวว่า กิจกรรมการรับน้องใหม่ ถือเป็นประเพณีของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเปิดเทอมใหม่ เพื่อให้นักศึกษารุ่นน้อง มีความรัก ความสามัคคี  และมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน  ช่วยสร้างความคุ้นเคยระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง  และเพื่อนๆในรุ่นเดียวกัน   รวมทั้งเพื่อช่วยให้การประสานงานในด้านต่างๆ เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  กลมเกลียวหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมรับน้องใหม่  พร้อมทั้งฝากรุ่นน้องให้จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ เพื่อความรัก ความสามัคคี  และมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสืบต่อๆกันไป   

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up