Sport Day 2019 สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 30 สิงหาคม  2562 ที่สนามกีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ  รศ.พรสิริ  ทิวารรณวงศ์  กรรมการบริหารสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ เป็นประธานในพิธีเปิด แข่งขันกีฬาภายใน Sport Day 2019   ร่วมด้วย นางสาวพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ  ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปกครอง นักศึกษา นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง
                สำหรับการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพร่างกาย และจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรงสร้างภูมิคุ้มกัน   เพื่อห่างไกลอบายมุขทั้งปวงรวมทั้งใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนให้คณะผู้ดำเนินการจัดงาน และทีมงานของแต่ละสีเรียนรู้การบริหารจัดการ การทำงานเป็นทีม การแลกเปลี่ยนความคิด การแก้ไขปัญหาในเชิงสร้างสรรค์ ภูมิคุ้มกัน   และฝึกการเป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา  

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up