เปิดการแข่งขันฟุตบอล SLC Academic Day

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 2 กันยายน 2562  ที่ สนามฟุบอลโรจนารุณ  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้จัดการแข่งขันฟุตบอลในวันวิชาการ ภายใต้ชื่อ SLC Academic Day : Save Energy, Save The Earth ,Save Lives โดยมีภราดาณัฐธร  สุพล  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วย คณะครู อาจารย์ ผู้ฝึกสอน นักกีฬาและนักเรียน เข้าร่วมในพิธี
        สำหรับการแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาในทุกมิติ รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านวิชาการอย่างหลากหลาย อันเป็นพื้นฐานในการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนรายบุคคล พัฒนาผู้เรียนให้มีความเจริญงอกงามทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและห่างไกลยาเสพติด
       การแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2562 เป็นการแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุ 10 ปี  มีทีมเข้าร่วมได้แก่ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา , โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ,โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก แผนกประถม ,โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ ,โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี ,โรงเรียนมารดานฤมล , โรงเรียนเซนต์คาเบรียล และโรงเรียนวัดดอนทอง

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up