ดัดดรุณีเปิดกิจกรรมมหกรรมอาชีพ เพื่อรองรับEEC เข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

วลา 09.30 น. วันที่ 3 กันยายน 2562  ที่โรงเรียนดัดดรุณี อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ดร.สิทธิชัย เวชสุวรรณ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เป็นประธานเปิดกิจกรรมมหกรรมอาชีพเพื่อรองรับEEC เข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยมีนางปนัดดา  มักสัมพันธุ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนดัดดรุณี ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก สำหรับงานกิจกรรมมหกรรมอาชีพรับรอง EEC เข้าสู่ยุคไทยแลนด์4.0 และนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา  2562  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2562 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถเพิ่มทักษะการขาย การบริการตลอดจนการปฏิบัติงานที่มีศักยภาพสูงขึ้น โดยคาดหวังให้นักเรียนมีแนวทางการประกอบอาชีพอิสระ และการมีงานทำ พร้อมที่จะขับเคลื่อนการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับบทบาท และบริบทของโรงเรียน และเปิดเวทีให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถ อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาต่างๆ มาจัดแสดงนวัตกรรมทางการศึกษาอีกด้วย  ซึ่งภายในกิจกรรมดังกล่าว มีการแสดงบนเวทีของนักเรียน กิจกรรมการทำแบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพออนไลน์ นิทรรศการการศึกษาต่อและให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลอาชีพใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย  สาธิตอาชีพอิสระของสำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าฝีมือนักเรียน จำนวน 72 ร้านค้า ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพของนักเรียน และฝึกทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพจากประสบการณ์การปฏิบัติจริงรวมทั้งให้นักเรียนพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมการตัดสินใจ และแก้ปัญหาความสามารถในการสื่อสารและความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระของนักเรียนในอนาคต โดยนักเรียนที่มาร่วมเปิดร้านจำหน่ายสินค้าฝีมือตนเอง ก็มีความรู้สึกชื่นชอบ สนุกสนาน และได้รู้จักการประกอบอาชีพอิสระ เพื่อที่จะนำประสบการณ์ไปต่อยอดใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up