เปิดงานวันวิชาการ SLC : ประหยัดพลังงาน รักษ์โลก รักษ์ชีวิต

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 6 กันยายน 2562    ที่โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดงานวันวิชาการ SLC : ประหยัดพลังงาน รักษ์โลก รักษ์ชีวิต ( SLC Academic Day : Save Energy, Save The Earth, Save Lives )  โดยมี พลตำรวจเอกสมชาย  วาณิชเสนี ประธานมูลนิธิทองประธาน เป็นประธานพิธี  ร่วมด้วย ภราดาเกรียงศักดิ์  มายอด ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู  คณะครู  ผู้ปกครองและนักเรียน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก  
      ภราดาเกรียงศักดิ์  มายอด ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เปิดเผยว่า  การจัดงานวันวิชาการ SLC  ฝ่ายวิชาการร่วมกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้ร่วมกันจัดงานวันวิชาการขึ้นเป็นประจำทุกปี  โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้ชื่องาน วันวิชาการ SLC : ประหยัดพลังงาน รักษ์โลก รักษ์ชีวิต มีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการ  และประชาสัมพันธ์กิจการด้านการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน  รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้คุณค่าของพลังงาน และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนเพื่อให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถของตนเอง และเห็นตัวอย่างความสามารถของเพื่อนนักเรียนคนอื่น  ๆ  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี 
        ทั้งนี้การจัดงานในปีนี้ ได้มุ่งส่งเสริมการแสดงผลงานนักเรียนในด้านการจัดการเรียนรู้  เช่น  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยโครงงาน  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระฯ ความก้าวหน้าด้านกระบวนการเรียนรู้ศิลปะทุกแขนง  ตลอดจนเปิดโอกาสให้ชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงบริษัท สำนักพิมพ์ต่างๆ ที่สนับสนุนด้านการศึกษา บริษัทเอกชนและหน่วยงานของรัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงสิ่งแวดล้อม   การแข่งขันเพื่อส่งเสริมทักษะทางวิชาการทุกกลุ่มสาระ ฯ  ทักษะการกีฬา โดยจัดแข่งขันทักษะวิชาการภายนอกขึ้นทั้งสิ้น 9 รายการ 21 การแข่งขัน และการแข่งขันภายใน 3 รายการ 4 การแข่งขัน .

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up