บรรยากาศตลาดนัดรีไซเคิลเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่  6 กันยายน   2562    เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดตลาดนัดรีไซเคิล ให้ประชาชนชาวฉะเชิงเทรา นำขยะรีไซเคิล เช่น กระดาษ  พลาสติก แก้ว  มาจำหน่ายแลกเป็นเงินสดหรือเก็บสะสมในโครงการธนาคารคัดแยกขยะประกันชีวิตกับทางเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  โดยจัดตลาดนัดรีไซเคิลทุกวันศุกร์แรกและศุกร์ที่3 ของทุกเดือน เวลา 07.00 -10.00 น. ณ สนามหญ้าหน้าศาลากลางจังหวัด ฝั่งตรงข้ามสำนักงานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โดยในวันนี้มีประชาชน   ชมรม อสม.  คณะกรรมการชุมชน  และหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา นำขยะรีไซเคิลมาร่วมจำหน่ายกันอย่างคึกคัก  
           เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เปิดเผยว่า  ขยะมูลฝอย เป็นมลพิษที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันจัดการ โดยการลด  คัดแยก และนำขยะมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด โดยเริ่มจากระดับครัวเรือนขยายออกไปสู่ชุมชน และองค์กรต่างๆ อันจะส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยลดลงในภาพรวมของจังหวัด  อีกทั้งยังเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด   รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” และ แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2562 และแผนปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดฉะเชิงเทราอีกด้วย. 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up