จัดการแสดงมหกรรมดนตรีและนาฏศิลป์ไทยของนักเรียนในจังหวัด

ที่อาคารนันทนาการ โรงไฟฟ้าบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ได้มีพิธีเปิดการแสดงมหกรรมดนตรีและนาฏศิลป์ไทย  โดยมี นายธีระ พรชูตรง นายอำเภอบางปะกง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าบางปะกง ตลอดจนคณะผู้บริหารสถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองและนักเรียน ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมเปิดงานฯ  โดยนางรัชนี วิเศษมงคล ผู้รับผิดชอบการแสดงมหกรรมดนตรีและนาฏศิลป์ไทย กล่าวว่า การแสดงมหกรรมดนตรีและนาฏศิลป์ไทย เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการ ฝึกอบรมดนตรีไทยให้แก่บุคลากรทางการศึกษา ที่กองทุนพัฒนาไฟฟ้าบางปะกงเป็นผู้ให้ทุนสนับสนุน  มีวัตถุประสงค์เพื่อผดุงและส่งเสริมการแสดงดนตรีและขับร้องเพลงไทย รวมทั้งนาฏศิลป์ไทย ให้เจริญงอกงามและดํารงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป  รวมไปถึงเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้มีโอกาส ฝึกทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย การขับร้องเพลงไทยและการแสดงนาฏศิลป์ไทย จนสามารถแสดงออก สู่สาธารณชนได้อย่างเรียบร้อยพร้อมเพรียงและงดงามน่าพึงชม ตลอดจนเพื่อพัฒนาการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย การขับร้องเพลงไทยและการแสดง นาฏศิลป์ไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้มีมาตรฐานสูงขึ้น  โดยมี ดร.สุรพล จันทราปัตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษและอาจารย์พิเศษสอนดนตรีไทย คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเป็นที่ปรึกษา พร้อมให้คําแนะนํา และกําหนดแนวทางการพัฒนาครู รวมทั้งเป็นวิทยากร ตลอดจนเป็นผู้ดําเนินรายการในการแสดง
               ในส่วนของผู้ร่วมแสดงนั้นจะประกอบไปด้วย ครูและนักเรียนในโรงเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอบางปะกง และอำเภอใกล้เคียง นอกจากนี้ยัง ได้ขยายกลุ่มเป้าหมายไปถึงโรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนผู้สูงวัยเทศบาลตําบลบางปะกง รวมทั้งขยายพื้นที่ไปยังโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบโรงไฟฟ้าบางปะกงอีกด้วย จึงทําให้มีผู้เข้าร่วมการแสดงมหกรรมดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ในครั้งนี้มีจํานวนทั้งสิ้น 614 คน

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up