อธิบดีกรมที่ดินเปิดอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทราหลังใหม่

เมื่อเวลา 9.49 น. วันที่ 9 กันยายน 2562  ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา  ได้มีพิธีเปิดอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทราหลังใหม่ โดยในพิธีได้มีการนิมนต์พระสงฆ์ทำพิธีทางศาสนาจำนวน 10 รูป หลังจากนั้นได้มีพิธีเปิดอาคารโดยมีนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมที่ดิน เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยนายระพี  ผ่องบุพกิจ  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมงาน
                 สำหรับสำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่บนถนนเรืองวุฒิ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา มีพื้นที่ดำเนินการครอบคลุม 2 อำเภอ คือ อ.เมืองฉะเชิงเทราและอำเภอบางน้ำเปรี้ยว กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา จำนวน 3 แห่ง สำนักงานที่ดินอำเภอ 6 แห่ง แต่เดิมตั้งแต่ ร.ศ.129 ได้กล่าวถึงการตั้งหอทะเบียนที่ดินเมืองฉะเชิงเทราไว้ว่าได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ขยายการออกโฉนดที่ดินขึ้นในมณฑลปราจีนบุรี ครั้นวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2449  ได้สร้างหอทะเบียนที่เมืองฉะเชิงเทราตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง ให้ขุนวิเทศภูมาทร นายวรชั้นที่ 1 กรมแผนที่ไปเป็นนายทะเบียน แต่เนื่องจากบริเวณดังกล่าวน้ำไหลเซาะตลิ่งพังลงทุกปี ในปี พ.ศ.2506จึงได้รับอนุมัติจัดสร้างอาคารสำนักงานที่ดินใหม่และได้ย้ายมายังที่อยู่ปัจจุบัน จนเมื่อ พ.ศ.2557 สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทราได้ขอให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวะฉะเชิงเทรามาตรวจสอบสภาพอาคารที่เก่าและชำรุดวิธีการและขั้นตอนในการซ่อมแซมไม่คุ้มค่า มีความเห็นให้รื้อถอนและสร้างใหม่ โดยกรมที่ดินได้โอนจัดสรรเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารหลังใหม่ เป็นอาคาร คสล. พื้นที่ 1,920 ตารางเมตรพร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น จำนวน 36,418,100 บาท และได้เปิดให้บริการประชาชนเมื่อวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 จนถึงปัจจุบัน

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up