ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานวิสาหกิจแปลงใหญ่

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562   ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมันสำปะหลัง บ้านโคกตะเคียนงาม หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา นายวราวุธ ชูธรรมธัช ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 8  พร้อมคณะติดตามงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรผู้รับผิดชอบในพื้นที่ และผู้นำท้องถิ่น ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานวิสาหกิจแปลงใหญ่ (Mega farm project) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมันสำปะหลัง บ้านโคกตะเคียนงาม ซึ่งทางกลุ่มมีเกษตรกร 53 ราย พื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง 1,400 กว่าไร่ โดยทางกลุ่มมีแนวทางในการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับบริษัท อิมเพลส เอทานอล จำกัด ในการรับซื้อผลผลิตของเกษตรในกลุ่มเพื่อนำไปผลิตเอทานอล ซึ่งเป็นการดำเนินการในลักษณะตลาดนำการผลิต อันเป็นผลมาจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปแบบแปลงใหญ่ รวมไปถึงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลัง ปัญหาการจำกัดการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร 3 ชนิด ปัญหาที่ดินทำกิน และปัญหาเรื่องแหล่งน้ำ โดยได้ติดตามการแก้ไข และเตรียมรับมือปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จะฉะเชิงเทรา
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up