ว.อาชีวศึกษาฉะเชิงเทราเปิดแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี 2562

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 18  กันยายน 2562   ที่บริเวณลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายในอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นางสาวดวงพร ราษฎร์เจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร  คณะครู  อาจารย์  นักเรียนและนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในเป็นจำนวนมาก 
         ทั้งนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายในขึ้นประจำทุกปีการศึกษา  โดยในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18- 19  กันยายน 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้ออกกำลังกายอย่างถูกวิธีให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง และปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา เป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีระเบียบวินัยรับผิดชอบ และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ผ่อนคลายความเครียดทั้งร่างกายและจิตใจ ตลอดจนเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักการบริหารจัดการ ทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะและมีความสามัคคี 
            สำหรับการแข่งขันกีฬาภายในครั้งนี้ จัดให้มีการแข่งขันกีฬา 5 ชนิด คือ วอลเลย์บอลชาย-หญิง , บาสเก็ตบอลชาย-หญิง , ฟุตซอลชาย , ตระกร้อชาย – หญิง ,แชร์บอลหญิง  และจัดให้มีการประกวดการเชียร์ ซึ่งประกอบด้วย ประกวดแสตนเชียร์, กองเชียร์ และเชียร์ลีดเดอร์   ทั้งนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของกีฬา เพราะการกีฬานั้นนอกจากจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาส่งเสริมให้เยาวชนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และจิตใจ กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ มีความเชื่อมั่นกล้าตัดสินใจด้วยตนเอง และมีสัมพันธภาพที่ดีต่อบุคคลอื่น ทำให้การดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข.  

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up