อบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์

เมื่อวันที่  19  กันยายน 2562   ที่โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทล แอนด์ กอล์ฟ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง  โดยมีนายวิรัตน์ เจริญวงศ์ ผอ.กกต.ฉะเชิงเทรา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้ สำหรับผู้เข้าอบรมประกอบด้วย หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา กว่า 106 คน เข้ารับการอบรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2562 เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และกระบวนการจัดการเลือกตั้งแก่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง อีกทั้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
          นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมีขึ้น ถือเป็นส่วนที่สำคัญโดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งเกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้ง ระเบียบ กระบวนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถื่น เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปอบรม ถ่ายทอดให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการวางแผน ปรับใช้พื้นที่รับผิดชอบในการเตรียมพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมีขึ้น ทั้งนี้ ขอให้ยึดหลักสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม
            สำหรับเนื้อหาในการอบรมครั้งนี้เน้นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เช่น หัวข้อกระบวนการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น , การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้ง , บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ  กระบวนการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ /วิธีและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และหัวข้อค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เป็นต้น

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up