สัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตรในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 25 กันยายน  2562  ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตร โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร โดยมี หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ  เกษตรกรจาก 11 อำเภอ เข้าร่วมการสัมมนา
         สำหรับการสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตร โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิต และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพของเกษตรกรและพัฒนาทักษะทางด้านการตลาด เปิดโอกาสให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการด้านการตลาด พัฒนาตลาดสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ไปสู่ความเข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืน   เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิต และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรให้เป็นที่รู้จักและกระตุ้นการรับรู้ของผู้บริโภคในวงที่กว้างขึ้น เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการตลาด ด้วยการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิต และผลิตภัณฑ์คุณภาพของเกษตรกรที่ส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่  เกษตรทฤษฎีใหม่ สินค้าที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนพื้นที่การเกษตรได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer และ Smart Farmer สู่ตลาดสินค้าเกษตรหรือตลาดเกษตรกรและขยายสู่ตลาดในระดับสูงขึ้น 
               โดยกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการจัดแสดงนิทรรศการการเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตรและจุดแสดงสินค้าเกษตรของจังหวัดฉะเชิงเทรา   การเสวนาเรื่องการเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตรและการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพสู่ตลาดสากล  การเสวนาเรื่องการเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตร เรื่องการบริหารจัดการผลผลิตเพื่อเข้าสู่ตลาดสินค้าเกษตรโดยตัวแทนภาครัฐและตัวแทนเกษตรกรเข้าร่วมการสัมมนา

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up