ประชุมใหญ่สามัญสมาคมผู้ปกครองครูเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ปี 2562

ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา  เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม  2562   ได้มีการประชุมใหญ่สามัญสมาคมผู้ปกครองและครูเบญจมราชรังสฤษฏิ์  ประจำปี 2562 โดยมี นายอร่าม เทียนวงศ์  นายกสมาคมผู้ปกครองและครูเบญจมราชรังสฤษฎิ์  เป็นประธานเปิดการประชุม  ร่วมด้วย ดร.บุญเลิศ  ไพรินทร์  ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู   ดร.วีระชัย  ตนานนท์ชัย  อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์  คณะครู อาจารย์ และผู้ปกครองนักเรียน  เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก  
              สำหรับการประชุมใหญ่สามัญสมาคมผู้ปกครองและครูในครั้งนี้ เพื่อพิจารณารับทราบกิจการของสมาคม ที่คณะกรรมการบริหารดำเนินการไปแล้ว และปรึกษาหารือการบริหารงานตามวัตถุประสงค์และระเบียบข้อบังคับของสมาคม รวมทั้งพิจารณาบัญชีรายรับ รายจ่าย และงบดุลของสมาคม  นอกจากนี้ยังได้มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารที่จะออกตามวาระด้วย  ทั้งนี้นายอร่าม เทียนวงศ์  ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมผู้ปกครองและครูเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ประจำปี 2562 -2563 อีกวาระหนึ่ง 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up