เปิดค่ายลูกเสือสำรอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดค่ายลูกเสือสำรอง ระดับชั้น  ป.1- ป.3  เพื่อให้ลูกเสือ – เนตรนารี มีความสนุกสนาน ได้รับความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสำรอง ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันอย่างถูกต้อง 

   ที่บริเวณศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อช่วงเช้าวันที่ 22 ตุลาคม 2562  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดค่ายลูกเสือสำรอง กองลูกเสือโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน นิธิไชโย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานพิธีเปิด  ร่วมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะวิทยากร  คณะครู – อาจารย์  ลูกเสือและเนตรนารี สำรอง เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก 

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชิน นิธิไชโย  เปิดเผยว่า  สำหรับกิจการลูกเสือเป็นกิจการของเยาวชน มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมให้การศึกษาและพัฒนาเยาวชนทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ เจตคติและค่านิยม เพื่อให้เยาวชนกลายเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม อดทน มีระเบียบวินัย มีความเสียสละเพื่อส่วนร่วม สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีความรับผิดชอบ มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งวิธีการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว คือการจัดให้มีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรองที่สนุกสนานดึงดูดความสนใจ โดยอาศัยคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือเป็นบรรทัดฐาน และมีครู อาจารย์ คอยให้คำแนะนำ  ทั้งนี้งานกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้กำหนดให้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรองในวันนี้ ให้กับลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 1 -3 จำนวน 194 คน และคณาจารย์ จำนวน 28 คน เพื่อให้ผู้เรียนมีความสนุกสนาน ได้รับความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือสำรอง ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันอย่างถูกต้อง  

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up