เปิดงาน “ราชนครินทร์แฟร์” ครั้งที่ 1

เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 30 ต.ค.2562  ที่บริเวณด้านหน้าอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา นายประสงค์  คงคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดงานราชนครินทร์แฟร์ ครั้งที่ 1 ภายใต้แนวคิดการสร้างองค์ความรู้จากการวิจัยและการบริการวิชาการรับใช้สังคมสู่การพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย พร้อมด้วย รศ. ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  นางบุญมี ศรีสุข ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  หัวหน้าส่วนราชการ  คณะผู้บริหาร  คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ  เข้าร่วมงานจำนวนมาก

         สำหรับการจัดงาน  “ ราชนครินทร์ แฟร์”  ในครั้งนี้   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับ หน่วยงานในจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดงานขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับบุคลากรทุกสาขา คณาจารย์ นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และหน่วยงานอื่นได้มีโอกาสนำเสนอผลงานของตนให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์รวมถึงการนำผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น  อีกทั้งเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเด่นในพื้นที่  อาหารพื้นถิ่น 30 พื้นที่  นวัตกรรมด้านการเกษตร และศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น  รวมทั้งการออกร้านจำหน่ายสินค้า อุปโภค-บริโภค จากผู้ประกอบการโอทอปในจังหวัดฉะเชิงเทราและใกล้เคียง ที่จะช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนของจังหวัดฉะเชิงเทรา  และเป็นผลงานการขับเคลื่อนพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย รวมไปถึงยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเทรา อีกทางหนึ่งด้วย  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแชร์ภาพบรรยากาศ เพื่อลุ้นรับของที่ระลึกฟรี ในทุกวันของการจัดงาน  ดังนั้นจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวฉะเชิงเทรา และใกล้เคียง รวมไปถึงผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานโครงการก้าวสู่ 8 ทศวรรษมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น : ราชนครินทร์แฟร์ ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up