เปิดโครงการก้าวสู่ 8 ทศวรรษมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการท้องถิ่น

  ที่ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562   นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีโครงการก้าวสู่ 8 ทศวรรษมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ราชนครินทร์แฟร์ ครั้งที่ 1 ร่วมด้วย รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คณะทำงาน หัวหน้าส่วน ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา  เข้าร่วมงาน

            นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะและเป็นสถาบันที่มีการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างความมั่นคงของประเทศ โดยมุ่งเน้นการนำองค์ความรู้การปฏิบัติให้ชุมชนท้องถิ่นเกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม

            รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กล่าวว่า  ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้มุ่งเน้นภารกิจ 4 ด้านได้แก่ การพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและพัฒนาครู การยกระดับการศึกษา และพัฒนาระบบบริหารการจัดการ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้ดำเนินการโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย โดยการจัดโครงการในครั้งนี้  ได้จัดขึ้นเพื่อสร้างพลังความเข้าใจ และเกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการยกระดับคุณภาพการศึกษา และให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนาท้องถิ่นสู่การรับใช้สังคมภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up