ฉะเชิงเทราเปิดโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กเล็ก

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2562 ที่โรงเรียนวัดดอนทอง อำภอเมืองฉะเชิงเทรา นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 1-12 ปี จังหวัดฉะชิงเทรา พ.ศ.2562-2563 ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย พร้อมรณรงค์ให้วัคซีนให้เด็กกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เด็กทุกคนมีภูมิคุ้มกันโรคหัด โดยมีนายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับภาคเครือข่าย   นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงทรา กล่าวว่า สืบเนื่องจากประเทศไทย ได้เข้าร่วมโครงการกำจัดโรคหัด ตามพันธะสัญญานานาชาติ เพื่อร่วมการกวาดล้างโรคหัดกับประเทศในทุกภูมิภาคทั่วโลก โดยประเทศไทยมีเป้าหมายลดอุบัติการณ์การเกิดโรคหัดไม่เกิน 1 ราย ต่อประชากร 1,000,000 คน ภายในปี 2563 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบให้ดำเนินโครงการกำจัดโรคหัดฯ ดังกล่าว ทั้งนี้กำหนดให้วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันเริ่มรณรงค์อย่างเป็นทางการ พร้อมกันทั่วประเทศ  โดยต้องอาศัยความร่วมมือของเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อประชาสัมพันธ์การรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด สร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรับวัคซีนป้องกันโรคหัด และเพื่อความเท่าเทียมในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคหัด-หัดเยอรมันในกลุ่มเด็กด้อยโอกาส

    ด้านนายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่าสถานการณ์โรคหัดในปี 2562 ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 พบผู้ป่วยสงสัยโรคหัด จำนวน 48 ราย พบว่าอำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่อำเภอบางปะกง รองลงมาคืออำเภอเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางคล้า อำเภอแปลงยาว และอำเภอบ้านโพธิ์ ส่วนอำเภอที่เหลือ 5 แห่งไม่พบผู้ป่วย โรคหัด เป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน มาตรการสำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายลดอุบัติการณ์ของโรคคือ การเพิ่มและรักษาระดับความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนหัดให้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ของกลุ่มเป้าหมายตามโปรแกรมการได้รับวัดซีนขั้นพื้นฐาน โดยการได้รับวัคซีนหัดเข็มที่ 1 ในเด็กอายุ 9 เดือน และเข็มที่ 2 ในเด็กอายุ 2 ปีครึ่ง
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up