จังหวัดฉะเชิงเทราจัดพิธี “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

ที่ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2562

นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นำข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน อาสาสมัครฝนหลวงที่เป็นตัวแทนเกษตรกร ผู้รับบริการฝนหลวงและประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวนมาก ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและกล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562 จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ผู้ทรงมีพระอัจฉริยะภาพและทรงมีพระปรีชาสามารถในการคิดค้นการทำฝนหลวงและทรงห่วงใยในความทุกข์ยากของพสกนิกรในท้องถิ่นทุรกันดาร  ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคและขาดแคลนน้ำในด้านเกษตรกรรม  นอกจากนี้ภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงพระราชกรณียกิจและความเป็นมาของโครงการพระราชดำริฝนหลวง เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ผู้ร่วมพิธีอีกด้วย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พุทธศักราช 2545 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะพระบิดาแห่งฝนหลวง และได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”เนื่องด้วยวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 เป็นวันที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริ ที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ในการบังคับให้เกิดเป็นฝน จนเกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวงที่ขจัดเป่าความทุกข์ยากให้เกิดแก่พสกนิกรของพระองค์ ที่ประสบภัยแล้งและเป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศจวบจนปัจจุบัน

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up