กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมความพร้อมผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ระดับประเทศ

         ที่กลุ่มแปลงใหญ่เห็ดฟาง ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม  และแปลงใหญ่ไผ่อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา  เมื่อวันที 13 พฤศจิกายน 2562  เจ้าหน้าที่จากกองวิจัย กรมส่งเสริมการเกษตร ประเมินความพร้อมของกลุ่มแปลงใหญ่เห็ดฟางอำเภอพนมสารคาม และแปลงใหญ่ไผ่อำเภอท่าตะเกียบ เพื่อพิจารณาเป็นพื้นที่ศึกษาดูงานในการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและแปลงใหญ่ระดับประเทศ  

            โดยการดำเนินงานแปลงใหญ่   เป็นนโยบายของรัฐบาลและนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เน้นให้เกษตรกรที่มีการผลิตทางการเกษตรประเภทเดียวกัน รวมกลุ่มกันเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการบริหารจัดการ การสนับสนุนองค์ความรู้  โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นผลให้กลุ่มแปลงใหญ่สามารถลดต้นทุนการผลิต  เพิ่มผลผลิต และมีตลาด การจัดจำหน่ายสินค้าที่แน่นอน โดยกลุ่มแปลงใหญ่เห็ดฟางอำเภอพนมสารคาม   และแปลงใหญ่ไผ่อำเภอท่าตะเกียบ เป็นกลุ่มแปลงใหญ่ที่ได้รับการประเมินจากสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้อยู่ในเกณฑ์ระดับดีเยี่ยม เนื่องจากมีการบริหารจัดการที่ดี ทั้งในด้านการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต การบริหารจัดการกลุ่มและการตลาดที่แน่นอน ซึ่งทั้งสองกลุ่มยังมีผลผลิตที่มีคุณภาพได้รับมาตรฐาน GAP หรือ เกษตรดีที่เหมาะสมทำให้สามารถนำไปจำหน่ายในลานพืชผักปลอดภัย ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดไทอีกด้วย

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up