อบจ.ฉะเชิงเทราเปิดโครงการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 18 พ.ย. 2562  ที่ห้องประชุมบางแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา  ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา   เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2563 ร่วมด้วย สมาชิกสภา อบจ. คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีตัวแทนกลุ่มเครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา และประชาชนที่สนใจ จำนวน 300 คน เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการ

            ทั้งนี้ตามที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินต่อรัฐสภา เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง สังคมไทยมีความสงบสุขเอื้ออาทร คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยกำหนดนโยบายด้านกาพัฒนาความเข้มแข็งจากฐานราก ยกระดับสถาบันการเงินของชุมชน รวมทั้งส่งเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนจัดสวัสดิการที่จำเป็นภายในชุมชน มุ่งเน้นด้วยหลักการประชาชนออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน และขอให้ดำเนินงานแนวทางสนับสนุนและสมทบงบประมาณเข้ากองทุนสวัสดิการชุมชน รวมถึงติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งปัจจุบันจังหวัดฉะเชิงเทรามีการจัดตั้งกองทุนแล้ว 61 แห่ง มีสมาชิกทั้งหมด 25,137 คน     องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราได้สนองตอบนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนในพื้นที่ใหม่ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดฉะเชิงเทรา และพัฒนาความเข้มแข็งของกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ตั้งแล้ว โดยจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทราในครั้งนี้ขึ้น  เพื่อพัฒนาศักยภาพตัวแทนกลุ่มเครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทราในการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน  โดยการฝึกอบรมบรรยายทางวิชาการ และดูงานพร้อมแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ ณ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งถือเป็นจังหวัดที่มีการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ เพื่อนำมาปรับใช้ในการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทราต่อไป . 
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up