กองพลทหารราบที่ 11 จัดพิธีสวนสนามวันกองทัพไทย

ที่ลานหน้าอาคารพระพุทธโสธร  ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ กองพลทหารราบที่ 11  เมื่อวันที่ 18 มกราคม ที่ผ่านมา ได้จัดพิธีสวนสนาม และกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2560   โดยมีพลตรีณรงค์ พฤกษารุ่งเรือง   ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 เป็นประธานในพิธี  นำทหารทุกเหล่าทัพในจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกระทำพิธีฯ  มี หน.ส่วนราชการ/ ข้าราชการทหาร  และประชาชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

              โดยหลังเสร็จพิธีทางศาสนา  พลตรีณรงค์ พฤกษารุ่งเรือง  ได้นำทหารทุกนาย กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล  และได้จัดพิธีสวนสนามของทหารทุกเหล่าทัพ  สำหรับการจัดพิธีสวนสนาม และถวายคำสัตย์ปฎิญาณต่อธงชัยเฉลิมพลนั้น กองพลทหารราบที่ 11 จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปี เนื่องในวันที่  18 มกราคม ของทุกปี  ถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่ง ที่ได้จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทย  เนื่องจากเป็นวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช องค์วีรมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ ได้สร้างวีรกรรมอันกล้าหาญ กระทำยุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราชของพม่า  นำมาซึ่งเอกราชของชาติสยามสืบมาอีกนับร้อยปี ภายหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่ชนชาติพม่าครั้งที่ 1 ปกปักรักษาแผ่นดินไทย ไว้เป็นมรดกตกทอดมาถึงพวกเราทุกวันนี้   จึงได้กำหนดให้เป็นวันกองทัพไทย  โดยหน่วยทหารในราชอาญาจักรไทย ต้องกระทำพิธีสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของทหารสามเหล่าทัพขึ้นในวันดังกล่าว  เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์  ตลอดจนเหล่าบรรพชนไทย  ที่ได้สละเลือดเนื้อและชีวิตธำรงไว้ ซึ่งความเป็นเอกราชของชาติไทย  และแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  รวมถึงการแสดงแสนยานุภาพทางการทหารของกองทัพไทย  ให้ประจักษ์แก่สายตาประชาชน และนานาประเทศ
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up