โครงการศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบร่วมสมัย

ที่ห้องศรีสยาม อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชนครินทร์ ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชนครินทร์ ได้จัดโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มทางศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบร่วมสมัย น้อมรำลึกแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เอกอัจฉริยราชา อัครศิลปิน โดยมีศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ สื่อผสม ปี 2555 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง ศิลปกรรมฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ร่วมด้วย ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมในโครงการนี้

     เนื่องจากศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชนครินทร์ มีพันธกิจหลักคือการส่งเสริมการจัดกิจกรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วม การสร้างจิตสำนึกและการเรียนรู้ ผสมผสานให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิต ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชนครินทร์ จึงได้นำแนวพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินงานด้านศิลปะ โดยการอนุรักษ์สร้างสรรค์ พัฒนา เพื่อก่อประโยชน์อย่างสูงสุด จึงร่วมกับกลุ่มศิลปินตะวันออก จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ทรงเป็น เอกอัจฉริยราชา อัครศิลปิน รวมทั้งการสร้างสรรค์งานและจัดนิทรรศการผลงานศิลปะในท้องถิ่นกับศิลปินระดับชาติ ให้เกิดการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ ที่นำไปสู่การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่นต่อไป
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up