ผู้ช่วย รมต เกษตรฯติดตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พร้อมด้วย พลเอกประสาท สุขเกษตรเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายนำชัย พรหมมีชัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่อำเภอบ้านโพธิ์และอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการเพื่อถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ซึ่งเป็นทฤษฎีแห่งการใช้น้ำและการบริหารงานพัฒนาการเกษตรแผนใหม่ เน้นเกษตรกรรายย่อยให้สามารถเลี้ยงตนเองได้ มีรายได้เพียงพอ มีอาหารไว้บริโภคเพียงพอตลอดปี และติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สำคัญอื่นๆ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิเช่น นายพูลลาภ อุไรงาม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา นางดวงเดือน สมวัฒนศักดิ์ เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการในพื้นที่ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต่างๆ ให้การต้อนรับ ซึ่งผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เน้นย้ำว่า ในการดำเนินการโครงการต่างๆ จะต้องดำเนินการโดยมุ่งเน้นประโยชน์ของเกษตรกรเป็นสำคัญ ซึ่งจะก่อเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up