พาณิชย์ฯจัดประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2560

เมื่อเวลา 10.00 น.   วันที่  19  ม.ค. ที่ผ่านมา   จังหวัดฉะเชิงเทรา  ได้ร่วมกับชมรมโรงสีข้าวจังหวัดฉะเชิงเทรา  จัดประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2560    โดยมีคณะกรรมการประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่นของจังหวัดฉะเชิงเทรา   นำโดย นายกิตติพันธ์  โรจนชีวะ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา    นายรณชัย  วิรุฬห์รัฐ  พาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา  ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเรื่องข้าว   ร่วมกันตัดสินการประกวดฯ   ณ  ห้องประชุม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา  

               นายกิตติพันธ์  โรจนชีวะ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา   เปิดเผยว่า  จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา   ได้เห็นความสำคัญของข้าวในจังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งในด้านคุณภาพ และความต้องการของตลาด จึงได้ดำเนินการจัดประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2560  ขึ้น   เพื่อพัฒนาคุณภาพข้าวสาร ให้ตรงตามความต้องการของตลาดและสนับสนุนให้โรงสีที่ผลิตข้าวคุณภาพรักษามาตรฐานไว้   โดยในปีนี้ มีผู้ประกอบการโรงสีสนใจส่งตัวอย่างข้าวสารบรรจุถุงเข้าร่วมประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่นจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2560 จำนวน 3 ราย ได้แก่ บจก.โรงสีข้าวชัยเสรี บจก.โรงสีเจริญทรัพย์ และ บจก.กสิกรปากตะคลอง แบ่งประเภทข้าวสารที่เข้าร่วมประกวด ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ข้าวพื้นแข็ง ข้าวพื้นอ่อน ข้าวหอมมะลิ 
     ซึ่งผลการพิจารณาตัดสินการประกวดฯ ประเภทข้าวพื้นแข็ง ชนะเลิศลำดับที่ ได้แก่  ข้าวตราองุ่นแดง ของ บจก.โรงสีเจริญทรัพย์    ลำดับที่ 2 ข้าวตราดอกกล้วยไม้ม่วง  ของ บจก.กสิกรปากตะคลอง    ลำดับที่ 3    บจก.ตราบัวบุญฟ้า) ของโรงสีข้าวชัยเสรี    ประเภทข้าวพื้นอ่อน ลำดับที่ 1 บจก.โรงสีข้าวชัยเสรี (ตราบัวบุญเหลือง) ประเภทข้าวหอมมะลิ ลำดับที่ 1 บจก.โรงสีข้าวชัยเสรี (ตราบัวบุญแดง) ลำดับที่ 2 บจก.กสิกรปากตะคลอง (ตราดอกกล้วยไม้แดง)     ทั้งนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา  จะจัดส่งข้าวตราคุณภาพที่ชนะการประกวดระดับจังหวัดให้กรมการค้าภายใน เพื่อเข้าร่วมประกวดระดับประเทศต่อไป
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up