สภากาแฟประจำเดือนมกราคม

เวลา 07.30 น. วันที่ 25 ม.ค. 2560  นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรและการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ( สภากาแฟ) ณ ร้านเก้ามณี อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชิงเทรา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชิงเทรา เป็นเจ้าภาพจัดงานขึ้นในครั้งนี้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพบปะสนทนาระหว่างหน่วยงานต่างๆ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ ตลอดจน มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความผูกพันต่อองค์กร อันจะเป็นผลทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบูรณาการร่วมกัน เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนา จังหวัดฉะเชิงเทราในทุกด้านรวมทั้งแนะนำส่วนราชการ หน่วยงานได้รู้จักคุ้นเคยกันมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการประสานการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ และ บรรยากาศการทำงานที่ดีระหว่างภาคราชการและภาคเอกชน
สำหรับกิจกรรม " สภากาแฟจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนโดยจะมีหน่วยงานต่างๆหมุนเวียนเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละเดือน ในครั้งต่อไปเดือนกุมภาพันธ์ หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพได้แก่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up