“เกษตรปลอดภัยสูง สานต่อศาสตร์พระราชา พัฒนาสู่เกษตรอินทรีย์”

เวลา 14.00 น. วันที่ 8 พฤศจิกายน ที่แปลงนาสาธิต อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดกิจกรรมเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวใน โครงการ “เกษตรปลอดภัยสูง สานต่อศาสตร์พระราชา พัฒนาสู่เกษตรอินทรีย์” พร้อมด้วยนายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรากล่าวต้อนรับ ร่วมด้วย นายธีระ การุณ นายอำเภอราชสาส์น หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการหอการค้า ผู้นำชุมชน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
                สืบเนื่องจากหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เล็งเห็นว่าระบบการทำเกษตรในปัจจุบันนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยการรวมกลุ่มกัน เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ ทั้งในด้านการผลิต การตลาด และการแปรรูป เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำลง และการทำเกษตรแบบผสมผสาน โดยการปลูกข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพสูง ควบคู่กับการปลูกพืชเศรษฐกิจผสมผสาน เช่น มะพร้าวน้ำหอม กล้วย พืชผักสวนครัวต่างๆ รวมถึงการเลี้ยงปลาในพื้นที่แปลงนาสาธิต เพื่อเพิ่มรายได้ให้สูงขึ้นตามแนวทางโครงการ 1 ไร่ 1 แสน ของหอการค้าไทย สามารถนำไปต่อยอดให้กับเกษตรกรในท้องถิ่น
               นายประสงค์ คงเคารพธรรม กล่าวว่า ปัจจุบันภาครัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและให้การส่งเสริมเกษตรกรในท้องถิ่นให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกร ตามโครงการนาแปลงใหญ่ มีการกำหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการในการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่ ลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพการผลิตพัฒนาส่งเสริม เพื่อให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้น สามารถเชื่อม โยงตลาด ส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัยสูง สู่การทำเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพ เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปลอดภัย และตระหนักถึงความสำคัญที่จะรักษาสุขภาพ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ และการดำเนินโครงการ “เกษตรปลอดภัยสูง สานต่อศาสตร์พระราชา พัฒนาสู่เกษตรอินทรีย์ ” ในครั้งจึงถือเป็นเรื่องที่ควรให้การส่งเสริมสนับสนุน และเป็นต้นแบบให้กับพี่น้องเกษตรกรสามารถนำไปปรับใช้ในการทำการเกษตรของตนเองอย่างดียิ่ง และถือเป็นการสานต่อนโยบายของรัฐบาลที่มีความจริงจังในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ ให้สามารถมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up