ประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำแม่น้ำบางปะกง

                 เมื่อเวลา 10.00 น.  วันที่ 21  พ.ย. 2561  นายวรพจน์   แววสิงห์งาม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำแม่น้ำบางปะกงในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมด้วย นายธเนศ  ปลื้มคิด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานฉะเชิงเทรา หน.ส่วนราชการ  ผู้ที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมเขื่อนทดน้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

                 โดยที่ประชุมได้มีการแจ้งเรื่องสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำบางปะกง ปราจีนบุรี และนครนายก ปัจจุบันและเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนปี 2561 และสรุปแผนการบริหารจัดการน้ำ และการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2561/2562 ของโครงการในลุ่มน้ำบางปะกง รวมทั้งยังได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2561/2562 ของโครงการในลุ่มน้ำบางปะกง  ทั้งนี้การประชุมหารือหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำแม่น้ำบางปะกงในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราครั้งนี้  สำนักงานชลประทานที่ 9 ได้จัดการประชุมขึ้น  เพื่อให้ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกร ได้ร่วมกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำบางปะกง แม่น้ำปราจีนบุรี และแม่น้ำนครนายก ให้มีเพียงพอต่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2561/2562 และมีประสิทธิภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up