แถลงข่าวงานเสวนา 20 ปี เหลียวหลังแลหน้าเงินเดือนและสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 6  ธันวาคม 2561  ที่ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อาจารย์นพพร ขุนค้า  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะ  ศิริชานนท์  ประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) อาจารย์จิตเจริญ  ศรขวัญ  ประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทป.มรภ.) นายคมศิลป์   ศิริวงศ์  นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ร่วมกันแถลงข่าวโครงการเสวนา 20 ปี เหลียวหลังแลหน้าเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย ต่อสื่อมวลชน  

     อาจารย์นพพร  ขุนค้า  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยของรัฐเริ่มทยอยเปลี่ยนสถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ” ทำให้เมื่อข้าราชการเกษียณอายุราชการ อัตรากำลังจะถูกยุบในทันที แม้กระทั่งมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการอย่างมหาวิทยาลับราชภัฏ และการรับสมัครบุคลากรใหม่ทดแทน จะมีฐานะเป็นเพียง”พนักงานมหาวิทยาลัย” ทำให้ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินบำเหน็จบำนาญ  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นต้น และที่สำคัญความไม่มั่นคง เพระพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นระบบสัญญาจ้าง  หากไม่ผ่านการประเมินจะไม่ได้ต่อสัญญา  ซึ่งรัฐบาลได้มีมติให้เพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเป็น 1.5-17 เท่าของราชการ เพื่อมหาวิทยาลัยจัดสรรสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาทำงานวิชาการ แต่มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่กลับไม่ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยก็ไม่เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน   ทั้งนี้สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  จึงได้ร่วมกับที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) และที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทป.มรภ.)  จัดโครงการเสวนา 20 ปี เหลียวหลังแลหน้าเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย  ขึ้นในวันที่ 13  ธันวาคม 2561  เวลา 09.00-16.30 น.  ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  โดยจะมีประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เข้าร่วมเสวนา  โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นในการพัฒนาระบบเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย  และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ   ทั้งนี้จึงขอเชิญชวนคณาจารย์บุคลากรมหาวิทยาลัยและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานเสวนา 20 ปี เหลียวหลังแลหน้าเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย  เพื่อร่วมกันทวงคืนเงินเดือน 1.5 -1.7  คืนศักดิ์ศรีให้พนักงานมหาวิทยาลัย ตามวันและเวลาดังกล่าว .

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up