แถลงการณ์คัดค้านยกเว้นกฎหมายแสดงบัญชีทรัพย์สินกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย

เมื่อช่วงเที่ยงวันที่  13 ธันวาคม 2561 ที่ห้องการะเกด มหาววิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กลุ่มเครือข่ายสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัย  ได้อ่านแถลงการณ์ ศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (CHES) ร่วมกับองค์กรพันธมิตร ประกอบด้วยที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฎ 38 แห่ง และกลุ่มส่งเสริมธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย (สธม.) ที่ได้ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 5 เรื่อง ขอคัดค้านคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 21/2561 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายแสดงบัญชีทรัพย์สินกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ด้วยเหตุผลว่าคำสั่งดังกล่าวมีลักษณะขัดต่อการดำเนินการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำลังดำเนินการอยู่หลักสำคัญประการหนึ่งของการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ การป้องปราม ซึ่งรัฐบาลจะต้องออกมาตรการหรือกฎหมายที่ทำให้เกิดการป้องปรามที่มีประสิทธิผล ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ทางราชการเกิดความตระหนักเกรงกลัวความผิดทางกฎหมายที่จะไม่ตัดสินใจกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบอันเป็นการส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลในระบบราชการอย่างแท้จริง แต่คำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับดังกล่าวมีผลสุ่มเสี่ยงต่อการทำลายหลักการป้องปรามอย่างมีประสิทธิภาพดังกล่าว สุ่มเสี่ยงต่อการทำลายระบบนิติรัฐในการปกครองที่ดี 
        แถลงการณ์ระบุอีกว่า รัฐบาลชุดนี้ได้แสดงเจตนารมย์อันแน่วแน่ ว่า จะปฏิบัติตามกฏหมายที่ชอบธรรมอย่างเคร่งครัด คำสั่งหัวหน้า คสช. กับเข้าข่ายการแก้ไขกฎหมาย เพื่อเอื้อประโยชน์ให้คนเพียงหยิบมือเดียว ซึ่งมีอำนาจในการกำหนดนโยบายและอนุมัติงบประมาณจำนวนมากในระบบราชการ ส่งผลให้เกิดการปล่อยปละละเลยและอาจเอื้อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างใหญ่หลวงในแวดวงสถาบันอุดมศึกษาในอนาคต  ดังนั้นศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และองค์กรเครือข่าย จึงขอคัดค้านคำสั่งหัวหน้าคสช.ฉบับดังกล่าวอย่างถึงที่สุด

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up