ฉะเชิงเทราฝึกการอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด

 เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 9 มกราคม 2562  ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองพลทหารราบที่ 11 จังหวัดฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทราจัดโครงการฝึกการอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) ประจำปี  2562  โดยมี นายมหัตม์ มงคล ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมด้วย วิทยากรจากกองพลทหารราบที่ 11  และผู้ที่เกี่ยวข้อง  ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด 
         นายมหัตม์ มงคล ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา  เปิดเผยว่า การจัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนด้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจและคัดเลือกเยาวชนอายุ 15-25 ปี ที่สามารถพัฒนาให้เป็นผู้นำหรือเป็นแนวร่วมทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ตามเป้าหมายที่กรมการปกครองกำหนด รวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันและหากิจกรรมมีส่วนร่วมให้แก่เยาวชน ที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาภาคปกติ หรือกลุ่มว่างงาน หรือเป็นผู้มีจิตอาสาช่วยเหลืองานสาธารณประโยชน์ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอต่างๆ   อีกทั้งยังช่วยสร้างเสริมความเข้มแข็งให้ครอบครัว ชุมชนได้ตระหนักรู้ถึงปัญหายาเสพติด  เพื่อลดและป้องกันผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหม่ โดยการมีส่วนร่วมทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันของคนในชุมชนอย่างต่อเนื่องต่อไป และเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการทำงานของอำเภอในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
          ซึ่งการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติดในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2562 รวม 3 วัน 2 คืน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองพลทหารราบที่ 11 โดยมีเยาวชนที่มีอายุ 15-24 ปี เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน  100 คน  ซึ่งเมื่อผ่านการอบรมหลักสูตรเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านยาเสพติด (ย.อส.) ไปแล้ว เยาวชนเหล่านี้จะสามารถมาช่วยเหลืองานทางราชการได้ต่อไปfolder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up